Modulaire Gemeenschappelijke Regeling'Alles voor een optimale dienstverlening naar de inwoners'

Toelichting polls raadsinformatiebijeenkomsten dec. 2020

Als introductie op de breakout sessies konden de deelnemers deelnemen aan een aantal polls. We startten de polls met de module Inkoop.

Bestuurders hebben duidelijke kaders meegegeven voor de nieuwe inkoop van zorg. De raden zijn daarover ook eerder geïnformeerd via raadsbijeenkomsten. We vroegen de deelnemers wat zij het belangrijkste vonden als het gaat om de inkoop van zorg. De meerderheid van de deelnemers koos voor ‘de kwaliteit van de aanbieders’ maar ook ‘de toegankelijkheid van zorg voor de inwoners’ werd ook als belangrijke voorwaarde gezien. ‘De prijs’ en ‘het aantal aanbieders’ vonden de deelnemers minder van belang.  

Toegang
Vanuit de module inkoop zijn de medewerkers van de toegang in de gemeenten geïnformeerd over de uitkomsten van de inkoop. Zij moeten er immers in de praktijk mee werken. Dat geldt ook voor de consulenten van het RBL die vanuit hun rol te maken hebben met de inzet van zorg via de toegang bij de gemeenten. De rol die het RBL heeft bij vroeg signalering van problemen kan met korte lijntjes via de toegang naar zorg van de gemeenten benut worden om adequate zorg in te zetten en erger te voorkomen. Dat helpt ook bij het snellere terugkeer naar school.

Startkwalificatie
Als je, zoals het RBL, gids wilt zijn voor jeugdigen van 5-23 jaar in het ‘Recht op leren en ontwikkelen’, is het lastig als de scholen vanwege corona dichtmoeten en leerlingen thuis komen te zitten. Er is intensief contact met scholen. Vooral ook om de kwetsbare jongeren goed in beeld te houden. Om die reden hebben de consulenten in de eerste lockdown periode, face-to-face contact gehouden met de meest kwetsbaren. Het is belangrijk dat jongeren een startkwalificatie kunnen halen. Met de poll vroegen we hoeveel jongeren in onze regio op 22 jarige leeftijd een startkwalificatie hebben. De inschatting was dat het percentage lager lag (68%) dan het daadwerkelijke percentage. In onze regio heeft 78% van de jongeren tot 22 jaar een startkwalificatie.

Voortijdig schoolverlaters
Ook met de groep voortijdige schoolverlaters is intensief en actief contact. Aan de hand van praktijkvoorbeelden is daar in de breakout sessie meer over verteld. Door de coronacrisis is het voor deze jongeren lastiger geworden om werk te vinden. We vroegen in de poll naar het percentage voortijdig schoolverlater dat is uitgestroomd naar werk. Van de groep vroegtijdig schoolverlaters in het schooljaar 2019-2020 is 24% aan het werk en is 52% weer gestart met een opleiding of heeft een startkwalificatie gehaald. Van de groep 'jongeren in kwetsbare positie' is 12% aan het werk. Welke effecten de coronacrisis heeft op de groep voortijdig schoolverlaters is nog onbekend. Wel duidelijk is dat de uitstroom naar werk de komende maanden alleen maar lastiger zal worden. Een extra uitdaging voor deze regio als het gaat om de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt, waarnaar vanuit zowel het RBL als arbeidsparticipatie wordt gekeken. 

Banenafspraak
De arbeidsmarkt is nogal gekanteld door corona. Van een grote vraag zien we nu dat branches vrijwel stilliggen en er branches zijn die nog veel kansen bieden. Daar is nu, naast het informeren van ondernemers over de regelingen van de overheid, aandacht voor. Ondanks zorgen van ondernemers, zijn er ook nog kansen voor matches voor kandidaten van UWV en gemeenten. Het zijn er wel minder dan vorige jaren en die achterstand halen we ook niet meer in. Veel mensen werken niet in hun woongemeente. Daarom werken we ook regionaal samen. In dat kader werd de vraag gesteld: hoeveel plaatsingen van het WSP een gemeente buiten de eigen woongemeente betreft. In onze regio is dat 70%. Interessant om te weten is dat bij 30% van de plaatsingen door het WSP kandidaten betreft die vallen onder de banenafspraak.

Ontwikkelingen WgSW
Werner van der Linden heeft als manager van de module Werkgeverschap SW de onderzoeksopdracht om te kijken hoe het loopt met de afspraken voor de 2000 SW-medewerkers. Deze medewerkers werken en ontvangen begeleiding via Scalabor. De afspraken daarover lopen tot en met 2022 en de vraag is hoe gemeenten daar na 5 jaar mee verder willen gaan. Bij het onderzoek wordt breder gekeken naar ontwikkelingen, zoals uitstroom uit de SW en de toeleiding naar werk van andere groepen in de regio. Sinds 2015 zijn er 800 SW-medewerkers uitgestroomd in onze regio. Dat hoge aantal staat in schril contrast met het aantal van 15 inwoners met een indicatie Nieuw Beschut dat in onze regio sinds 2015 aan het werk is. Bij de informatie over de module WgSW leest u hierover over.

Cookie-instellingen