Modulaire Gemeenschappelijke Regeling'Alles voor een optimale dienstverlening naar de inwoners'

Toelichting breakout sessie Inkoop sociaal domein

Nu de nieuwe contractering van zorgaanbieders per 1 juli 2020 is afgerond richt Inkoop sociaal domein zich op de vervolgstappen. Doel van de nieuwe contractering is dat er goede zorg beschikbaar is voor inwoners die dat nodig hebben. Met dat doel voor ogen richt Inkoop SDCG zich op de monitoring van kwaliteit en rechtmatigheid en tevens op het naleven van de inkoopvoorwaarden en het contractmanagement.

Monitoring
De uitgangspunten die voorafgaand aan de nieuwe contractering zijn afgesproken zijn de leidraad in de monitoring. Het realiseren van de afspraken is begonnen met een intensieve kwalitatieve toetsing bij de inschrijving. Nu richten we ons op de naleving daarvan. Verder monitoren we of het proces de financiële en transformatiedoelstellingen ondersteunt. Ook is afgesproken dat we een flexibele toelatingsprocedure hanteren. Dat kan o.a. leiden tot tussentijdse openstellingen, zoals recentelijk gedaan is voor aanbieders van Kindergeneeskunde voor de gemeenten Doesburg, Westervoort, Duiven en Zevenaar.

Contractmanagement
De monitoring van het contractmanagement vraagt om inzet van de driehoek gemeenten - aanbieder - inkoop. Daarbij willen we toewerken naar een vaste gesprekcyclus maar zal er ook inzet zijn voor signaal gestuurde gesprekken. De rapportages uit de vaste gesprekken worden in nieuwe stijl opgezet waarbij aandacht is voor inhoudelijke en financiële trends en ontwikkelingen, de doelrealisatie en clienttevredenheid, de bijdrage aan de SROI-doelstellingen en het voorkomen van wachtlijsten.

Kwaliteit
Het kwaliteitskader voor de monitoring op kwaliteit is het algemeen programma van eisen. Vanuit deze monitoring kunnen we het pro-actief toezicht vormgeven. Zo zijn er in 2020 75 onderzoeken ingesteld die worden uitgevoerd door de VGGM. Ook het reactief toezicht wordt verder vormgegeven d.m.v. signaal gestuurd- en het calamiteitentoezicht.

In ontwikkeling
Om duidelijkheid te geven over rechtmatigheid, is in de inkoopvoorwaarden weergegeven wat wij van aanbieders verwachten en wat de consequenties zijn als daaraan niet wordt voldaan. In de komende periode willen we een proces ontwikkelen voor jaarrekeningenanalyses en rechtmatigheidsonderzoek.

Regionale corona-afspraken
Naast het proces voor de nieuwe contractering is ook veel aandacht geweest voor de regionale afspraken n.a.v. de corona-maatregelen. Verschillende regelingen zijn uitgewerkt en gecommuniceerd met de gecontracteerde zorgaanbieders. Meer hierover leest u in de berichtgeving op onze website. Een overzicht van de afspraken en de presentatie van de raadsinformatiebijeenkomst treft u hier aan.

Cookie-instellingen